Schwung is niet vies van pitchen. We steken er veel energie in en kunnen ons daardoor gelukkig prijzen dat we ze vaak winnen! Doordat we veel ervaring hebben met het uitvoeren van pitches kennen we de valkuilen als geen ander. Om er voor te zorgen dat verwachtingen aan beide zijden ook worden waar gemaakt hebben we een leidraad opgezet. Zie het als een fijne werkwijze:

 

Pitchen doe je met Schwung

Het uitvoeren van een pitch is vaak een tijdrovende zaak die zorgvuldigheid vereist. Van Schwung, maar ook van uw kant.

U zorgt voor betrokkenheid en een duidelijke projectbeschrijving, die in afgesproken vorm ook werkelijk gerealiseerd gaat worden. Wij zorgen voor een optimale invulling.

Schwung levert geen half werk. In die zin is deze bureaucompetitie voor ons werkelijk 'alles of niets'. Ook voor u zijn de belangen groot, anders was het niet tot het uitschrijven van een pitch gekomen... toch?

Om dit proces goed te laten verlopen, werkt Schwung met een 'leidraad bureaucompetitie'. Daarin leggen wij, samen met u, de probleemstelling en andere afspraken duidelijk vast. De leidraad garandeert de zorgvuldigheid rondom de uitvoering van de pitch: hoe gaat Schwung om met vertrouwelijke informatie en hoe gaat ú om met het door Schwung geleverde concept. Bij de leidraad horen ook de onderstaande Pitch-voorwaarden. Schwung voert de pitch-werkzaamheden uitsluitend op basis hiervan uit.


Competitieleidraad
In de leidraad beschrijven we de uitgangspunten van de pitch en uw bedrijf. Op basis van de eerste gesprekken tracht Schwung de leidraad al grotendeels in te vullen. Eventueel ontbrekende of onjuiste onderdelen kunt u aanvullen danwel corrigeren. De volgende onderdelen (kunnen) aan bod komen in de leidraad:

Pitch-voorwaarden
1. Schwung en opdrachtgever zullen zich in onderhavige competitie laten leiden door de uitgangspunten die zijn neergelegd in de bij deze overeenkomst gevoegde 'competitieleidraad'.

2. Opdrachtgever is gehouden duidelijkheid te verstrekken over zowel het proces van de bureaucompetitie als over de voorwaarden en de uiteindelijke selectiecriteria.

3. Schwung zal alle informatie omtrent de opdrachtgever, zijn strategieën, merken, producten en diensten, die in het kader van de bureaucompetitie aan Schwung ter beschikking worden gesteld, vertrouwelijk behandelen. Ook zal Schwung de daarop rustende rechten van intellectueel eigendom eerbiedigen.

4. De opdrachtgever zal alle ideeën, adviezen, concepten en andere voorstellen van Schwung vertrouwelijk behandelen. Opdrachtgever zal deze niet zonder nadrukkelijke toestemming van Schwung aan andere partijen ter kennis brengen, mede vanwege het daarop rustende intellectueel eigendom.

5. Opdrachtgever verplicht zich, indien de pitch-opdracht gaandeweg verandert danwel geheel wordt ingetrokken, de gemaakte kosten tegen het dan geldende tarief te vergoeden.